Adatkezelési tájékoztató

Oszd meg!


Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató

(A dokumentum letöltése/nyomtatása: ITT)

 

1. Adatkezelő és jelen webhely azonosítása

1.1. Tájékoztatjuk, hogy jelen webhelyet

Fehérvári & Társa Mühimző Betéti Társaság

Cégjegyzékszám: 13 06 050075

Adószám: 28904632213

Székhely: Magyarország, 2251 Tápiószecső, Árpád utca 27.

Webhely: http://hellogift.eu/

E-mail: hellogift90@gmail.com

(a továbbiakban: Adatkezelő) üzemelteti.

1.2. Jelen webhely:

http://hellogift.eu/

internetcímen elérhető webhely, az azon elérhető weboldalak és aloldalak.

 

2. A magyar jog kikötése, jelen tájékoztató hatálya

2.1. A fent meghatározott internetcímen elérhető webhelyet (a továbbiakban: webhely)

üzemeltető fent meghatározott Adatkezelő (a továbbiakban: Adatkezelő) szolgáltatása

Magyarországra irányul, és azt Magyarországról nyújtja. Ennek értelmében a szolgáltatás

nyújtására, valamint a Felhasználókra a szolgáltatás igénybevétele során (az

adatkezelésre vonatkozóan is) a magyar jog az irányadó. Adatkezelő a felhasználók

adatait elsősorban

- AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április

27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő

védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon

kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet); (The EU General Data Protection

Regulation - Az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelete), (a továbbiakban: GDPR),

- információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.

törvény (Infotv.),

- az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal

összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Ekertv.),

- a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről

 

szóló 1995. évi CXIX. törvény (DMtv.),

- és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008.

évi XLVIII. törvény (Grt.)

rendelkezései alapján kezeli.

2.2. Jelen tájékoztató hatálya a webhely felületének használatára, ott elérhetővé tett

elektronikus szolgáltatások igénybevétele során végrehajtott adatkezelésre vonatkozik.

 

2.3. Jelen tájékoztató értelmében Felhasználó: a webhelyet böngésző természetes

személyek függetlenül attól, hogy a webhely mely szolgáltatását veszik igénybe, illetve

azok a természetes személyek, akik csak böngészik a webhelyet, és egy szolgáltatást sem

vesznek igénybe.

 

3. Az adatkezelés jogalapja

3.1. Az Adatkezelő által végzett adatkezelés jogalapja egyes adatkezeléseket illetően a

GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja szerint a Felhasználó hozzájárulása, a

megrendeléssel kapcsolatos adatkezeléseket illetően a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének b)

pontja, miszerint az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben a

Felhasználó az egyik fél.

3.2. A hozzájárulás alapján végzett adatkezelések esetében Felhasználó a hozzájárulását

a vonatkozó helyeken elhelyezett adatkezelési nyilatkozat előtti jelölőnégyzet

bejelölésével adja meg. Az adatkezelési tájékoztatót Felhasználó bármikor, a honlap

minden oldalának alján megjelenő „Adatkezelési tájékoztató” feliratra kattintva, illetve az

e pontban említett adatkezelési nyilatkozatban olvasható „Adatkezelési tájékoztató”

szövegrésszel jelölt linkre kattintva elolvashatja, mellyel Adatkezelő biztosítja a

Felhasználó egyértelmű és részletes előzetes tájékoztatását. Az adatkezelési nyilatkozat

előtti jelölőnégyzet bejelölésével Felhasználó kijelenti, hogy elolvasta az adatkezelési

tájékoztatót, és annak tartalma ismeretében hozzájárul az adatai jelen tájékoztatóban

írtak szerinti kezeléséhez.

 

4. Adatkezelés az érintett további külön hozzájárulása nélkül, illetve a

hozzájárulás visszavonását követően

4.1. Az érintett Felhasználó hozzájárulásával felvett adatokat az érintett Felhasználó

további külön hozzájárulása nélkül, illetve a hozzájárulás visszavonását követően a

GDPR 6. cikk (1) bekezdése alapján, az alábbiak szerint kezelheti Adatkezelő.

 

4.2. Ha a személyes adat felvételére az érintett Felhasználó hozzájárulásával került sor,

az Adatkezelő a felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában az érintett

Felhasználó további külön hozzájárulása nélkül, valamint az érintett Felhasználó

hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti az alábbi esetekben:

- az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges;

- az adatkezelés az érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek

védelme miatt szükséges;

- az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány

gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges;

- az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez

szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan

érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik

szükségessé, különösen, ha az érintett gyermek.

4.3. A fenti, jogos érdekre való hivatkozással történő adatkezelés megkezdése előtt

Adatkezelő minden esetben - kötelező jelleggel - elvégzi az úgynevezett érdekmérlegelési

tesztet. Az érdekmérlegelési teszt egy három lépcsős folyamat, melynek során Adatkezelő

azonosítja a jogos érdekét, valamint az érintett Felhasználó súlyozás ellenpontját képező

érdekét és a tervezett adatkezeléssel érintett alapjogát. Végül a súlyozás elvégzése

alapján Adatkezelő megállapítja, hogy kezelhető-e a személyes adat a GDPR. 6. cikk (1)

bekezdés f) pontja alapján.

 

4.4. Az érdekmérlegelési teszt eredményéről Adatkezelő tájékoztatja az érintett

Felhasználót oly módon, hogy a tájékoztatás alapján Felhasználó egyértelműen meg

tudja állapítani, mely jogos érdek alapján, és miért tekinthető arányos korlátozásnak az,

hogy az Adatkezelő a beleegyezése nélkül kezelje személyes adatát.

 

4.5. Az érdekmérlegelési teszt elvégzése során Adatkezelő az Európai Unió

Tanácsa Adatvédelmi Munkacsoportjának erre vonatkozóan irányadó megállapításokat

tartalmazó 6/2014. számú Véleményében meghatározottak szerint jár el. A Vélemény a

következő linken olvasható:

http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/documentation/opinion-recommenda

tion/files/2014/wp217_hu.pdf#h2-2

 

5. Az adatkezelés jogszabályon alapuló további lehetséges jogalapjai

5.1. Az adatkezelés jogalapja továbbá a vonatkozó esetekben a GDPR. 6. cikk (1)

bekezdésének c) pontja alapján történő jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges

adatkezelés. Adatkezelő egyes esetekben köteles lehet törvény vagy más jogszabály által

előírt kötelező adatkezelést végezni. Ezen túl az esetleges hatósági megkereséseket

Adatkezelő köteles teljesíteni, melyek szintén személyes adatok kezelésével,

továbbításával járhatnak, ez Adatkezelőnek szintén jogszabály által előírt kötelezettsége.

 

5.2. A GDPR 6. cikk (1) bekezdés d) és f) pontja alapján tájékoztatjuk továbbá, hogy

Adatkezelő a Felhasználó személyes adatait annak hozzájárulása nélkül kezelheti akkor

is, ha az adatkezelés a Felhasználó vagy egy másik természetes személy létfontosságú

érdekeinek védelme miatt szükséges, illetve az adatkezelés az Adatkezelő vagy egy

harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges - kivéve, ha ezen érdekekkel

szemben elsőbbséget élveznek az érintett Felhasználó olyan érdekei vagy alapvető jogai

és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az

érintett gyermek

A fenti, jogos érdekre való hivatkozással történő adatkezelés megkezdése előtt

Adatkezelő minden esetben - kötelező jelleggel - elvégzi az úgynevezett érdekmérlegelési

tesztet a jelen tájékoztató 4.3. - 4.5. pontjaiban írtak szerint.

5.3. Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal

összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a

továbbiakban: Ektv.) 13/A. §-a alapján Adatkezelő az alábbiakról tájékoztatja továbbá

Felhasználót.

Adatkezelő szolgáltatása az Ektv. értelmében információs társadalommal összefüggő -

elektronikus kereskedelmi - szolgáltatásnak minősül.

Adatkezelő a szolgáltatásának nyújtására irányuló szerződés létrehozása, tartalmának

meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak

számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése céljából kezelheti az

igénybe vevő (Felhasználó) azonosításához szükséges természetes személyazonosító

adatokat és lakcímet.

Adatkezelő a szolgáltatásának nyújtására irányuló szerződésből származó díjak

számlázása céljából kezelheti a szolgáltatását igénybe vevő Felhasználó természetes

személyazonosító adatait, lakcímét, valamint a szolgáltatás igénybevételének időpontjára,

időtartamára és helyére vonatkozó adatokat.

Adatkezelő a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a

szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek. Adatkezelő az

egyéb feltételek azonossága esetén úgy választja meg és minden esetben oly módon

üzemelteti a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott eszközöket, hogy személyes adatok

kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha ez a szolgáltatás nyújtásához és az e törvényben

meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges, azonban ebben az

esetben is csak a szükséges mértékben és ideig. (A technikailag szükséges adatkezelés

további szabályait a "Tájékoztató "sütik" alkalmazásáról" című dokumentum és jelen

tájékoztató 6. számú fejezete határozza meg.)

Adatkezelő a szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos adatokat bármely, a fentiekben

meghatározottaktól eltérő célból – így különösen szolgáltatása hatékonyságának

növelése, az igénybe vevőnek címzett elektronikus hirdetés vagy egyéb címzett tartalom

eljuttatása, piackutatás céljából – csak az adatkezelési cél előzetes meghatározása mellett

és az igénybe vevő hozzájárulása alapján kezelhet.

 

6. Információtechnológiai szolgáltatás működésének biztosításához kapcsolódó

adatkezelés

 

6.1. Az adatkezeléssel érintettek köre: A webhelyet meglátogató minden Felhasználó, a

webhelyen elérhető szolgáltatások igénybevételétől függetlenül.

6.2. Az adatkezelés jogalapja: A szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül

szükséges adatkezelés tekintetében az Ektv. 13/A. §-a. A látogatáselemzés és marketing

tevékenységeket lehetővé tevő adatkezelés tekintetében a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének

a) pontja alapján a Felhasználó hozzájárulása. Felhasználó a webhely böngészésének

megkezdésekor felugró tájékoztató ablakban elhelyezett jelölőnégyzetek bejelölésével

járulhat hozzá a látogatáselemző és a marketing célokat szolgáló technikai

adatgyűjtéshez.

6.3. Kezelt adatok körének meghatározása: Az információtechnológiai adatkezelés a

webhely üzemeltetéséhez használt „sütik” működéséhez és a webtárhely szolgáltató által

alkalmazott naplófájlok használatához szükséges adatok körét érinti.

A felhasználóbarát böngészés lehetővé tétele érdekében kezelt adatok:

- a webhely látogatása során meglátogatott weboldalak és azok megnyitási sorrendje

- Felhasználó által használt eszköz IP címe.

A webhely látogatottságának méréséhez kezelt adatok köre:

- a webhely látogatása során meglátogatott weboldalak és azok megnyitási sorrendje

- a webhely egyes weboldalainak megtekintési gyakorisága

- mely másik webhelyről érkezett jelen webhelyre a Felhasználó (csak olyan webhely

esetén, melyen a jelen webhelyre mutató link van elhelyezve)

 

- a webhelyet meglátogató Felhasználó földrajzi helyének meghatározása (az internet-

szolgáltató adatai alapján, csak közelítő adatok a böngészéshez használt eszköz helyére

 

vonatkozóan)

- webhely böngészése kezdésének időpontja

- a webhely elhagyásának (böngészése befejezésének) időpontja

- a webhely böngészésének időtartama.

A webhelyre történő belépési jogosultság ellenőrzése érdekében kezelt adatok:

- felhasználói név és jelszó (Felhasználó döntése szerint kerülhet eltárolásra)

- Felhasználó e-mail címe

- Felhasználó által használt eszköz IP címe.

 

6.4. Az adatkezelés célja: A „sütik” és a naplófájlok használata a webhely

felhasználóbarát és biztonságos üzemeltetéséhez szükségesek. Az ezekkel megvalósuló

adatkezelés célja a webhely felhasználóbarát működésének biztosítása az érintett

Felhasználó számára, valamint anonim adatok gyűjtése a webhely használatáról.

Ezen belül:

 

- Felhasználó böngészéshez használt eszközének azonosítása, az azonosító adatok –

böngészés idejéig történő – megjegyzése: az IP-cím alapján. Ez által válik

gördülékenyebbé a böngészés, e nélkül ugyanis Felhasználónak minden egyes

meglátogatott oldalon azonosítania kellene magát, vagy folyamatokat kellene ismételnie.

Az alábbi célokhoz szükséges adatok anonim módon kerülnek rögzítésre, azok nem

kapcsolhatók személyhez:

- A webhely látogatottságának mérése, a webhely egyes oldalainak megtekintési

gyakoriságának mérése és a webhely egyes oldalainak böngészési időtartamának mérése

azért, hogy a webhelyet a Felhasználók igényeinek maximálisan megfelelőre alakíthassa

Adatkezelő.

- Felhasználó (böngészéshez használt eszköze) helyének meghatározása, Adatkezelő

szolgáltatása utáni érdeklődés fokának területi feltérképezése.

- A webhely azonosítása, amelyről érkezett jelen webhelyre a Felhasználó annak

érdekében, hogy Adatkezelő szolgáltatása iránt érdeklődő Felhasználók egyéb

érdeklődési körébe tartozó témákat megismerje, illetve a szolgáltatását népszerűsítő

tevékenység eredményességét mérni tudja Adatkezelő.

Ezen adatok méréséhez Adatkezelő informatikai rendszere a Google Analytics (Google

Inc.) eszközeit használja.

Adatkezelő a webhelyen a Google Térkép (Google Maps) szolgáltatását használja

szolgáltatásai elérhetőségének szemléltetése céljából. A Google Maps szintén sütiket

alkalmaz. Ezeket a sütiket szintén a Google Inc. használja arra, hogy megjegyezze a

Google Térképet tartalmazó oldalak megtekintése során a felhasználó által megjelölt

preferenciákat és információkat, ami szintén a webhely látogatottságának méréséhez és

böngészési szokások feltérképezéséhez kezelt anonim adatok megismerését jelenti.

A fenti anonim adatokhoz a Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA

94043, USA) is hozzáfér, a Google Analytics és a Google Maps eszközeinek tulajdonosa és

üzemeltetője. A Google Inc. a fenti adatokat az említett elemzések készítésén túl a

böngésző felhasználó számára célzott reklámok eljuttatása céljából is felhasználja. Ennek

során a Google Inc. az anonim adatok és a böngészéshez használt eszköz IP címének

összekapcsolásával állapítja meg az adott eszközről végrehajtott böngészési szokások

alapján a feltárható érdeklődési kört, majd így juttatja el a célzott reklámokat az adott

eszközre. A Google Inc. az e pontban írt anonim adatokon kívül a jelen tájékoztatóban

említett további adatokhoz nem fér hozzá.

Szolgáltató a Google itt írt szolgáltatását felhasználja annak érdekében, hogy a

Felhasználó böngészéshez használt eszközére a Szolgáltató webhelyének meglátogatását

követően saját szolgáltatására vonatkozó reklámokat juttasson el.

Adatkezelő közösségi oldalának meglátogatását és jelen webhelyének közösségi oldalon

 

történő megosztását, kedvelését megkönnyítő sütiket (facebook-gomb, facebook-

megosztás gomb, facebook-like gomb) a Facebook Inc. szolgáltatása biztosítja, így ezen

 

sütik által kezelt anonim adatokhoz a Facebook Inc. (1601 Willow Road, Menlo Park, CA

94025, USA) is hozzáfér.

 

A Facebook Inc. ezen szolgáltatása révén tehát hozzáfér a fentebb írt, webhely

látogatottságának méréséhez és böngészési szokások feltérképezéséhez kezelt anonim

adatok köréhez. A Facebook Inc. a fenti adatokat az említett elemzések készítésén túl a

böngésző felhasználó számára célzott reklámok eljuttatása céljából is felhasználja. Ennek

során a Facebook Inc. az anonim adatok és a böngészéshez használt eszköz IP címének

összekapcsolásával állapítja meg az adott eszközről végrehajtott böngészési szokások

alapján a feltárható érdeklődési kört, majd így juttatja el a célzott reklámokat az adott

eszközre. A Facebook Inc. az e pontban írt anonim adatokon kívül a jelen tájékoztatóban

említett további adatokhoz nem fér hozzá.

Szolgáltató a Facebook itt írt szolgáltatását felhasználja annak érdekében, hogy a

Felhasználó böngészéshez használt eszközére a Szolgáltató webhelyének meglátogatását

követően saját szolgáltatására vonatkozó reklámokat juttasson el.

Az alábbi célokhoz rendelt adatok Felhasználó személyéhez kapcsolható módon kerülnek

rögzítésre:

- felhasználói név és jelszó esetleges eltárolása a könnyebb belépéshez (Felhasználó

döntése szerint)

- Felhasználó belépési jogosultságának ellenőrzése (felhasználói név, e-mail cím, jelszó).

6.5. Az adatkezelés időtartama: Adatkezelő az adatok egy részét a böngészés idejéig

kezeli, bizonyos adatokat – változó időtartamra, de legfeljebb 2 évre – eltárol.

A webhely felhasználóbarát működésének biztosításához szükséges adatok (IP-cím, a

böngészés során a webhelyen meglátogatott oldalak sorrendje) a böngészési

munkamenet idejéig (tehát a webhely böngészésének időtartamáig) kerülnek rögzítésre,

annak befejeztével törlődnek. Az ilyen adatok kezelését Adatkezelő informatikai

rendszere saját eszközeivel végzi, ahhoz harmadik személy nem fér hozzá, az informatikai

adatfeldolgozás esetét kivéve (lásd lentebb az "Adatfeldolgozó igénybevétele" című

fejezetben írtakat).

A belépési jogosultság ellenőrzéséhez és a használati jogosultságok biztosításához

szükséges adatok a böngészési munkamenet idejéig (tehát a webhely böngészésének

időtartamáig) kerülnek rögzítésre, annak befejeztével törlődnek. Az ilyen adatok

kezelését Adatkezelő informatikai rendszere saját eszközeivel végzi, ahhoz harmadik

személy nem fér hozzá, az informatikai adatfeldolgozás esetét kivéve (lásd lentebb az

"Adatfeldolgozó igénybevétele" című fejezetben írtakat).

A felhasználói név és jelszó Felhasználó döntése szerint tartósan eltárolásra kerülhet, ezt

a Felhasználó eszközén rögzülő sütik tárolják el, és azok törléséről Felhasználó

gondoskodhat böngészője beállításaiban, így szabályozva az adattárolás idejét.

A látogatottság mérésének és a webhely használatára vonatkozó szokások

feltérképezésének alapjául szolgáló adatokat Adatkezelő informatikai rendszere kezdettől

fogva anonim módon rögzíti, azok nem kapcsolhatók egy személyhez sem. Ezen adatok

méréséhez Adatkezelő informatikai rendszere a Google Analytics eszközeit használja.

Ezen adatokat tárolja Adatkezelő tartósan, de legfeljebb 2 évig működő sütik

 

segítségével, mely sütik a Felhasználó böngészéshez használt eszközén rögzülnek. Ezen

sütik törléséről Felhasználó bármikor gondoskodhat böngészője beállításaiban.

Adatkezelő közösségi oldalának meglátogatását és jelen webhelyének közösségi oldalon

 

történő megosztását, kedvelését megkönnyítő sütiket (facebook-gomb, facebook-

megosztás gomb, facebook-like gomb) szolgáltató Facebook Inc. által is hozzáférhető

 

webhely látogatottságának méréséhez és böngészési szokások feltérképezéséhez kezelt

anonim adatok a Facebook Inc. eszközeivel tartósan kerülnek eltárolásra, de legfeljebb 2

évig működő sütik segítségével, mely sütik a Felhasználó böngészéshez használt

eszközén rögzülnek. Ezen sütik törléséről Felhasználó bármikor gondoskodhat

böngészője beállításaiban.

6.6. Az adatok tárolásának módja: Adatkezelő informatikai rendszerében elkülönülő

adatkezelési listákon, anonim módon. A webhely felhasználóbarát működésének

biztosításához szükséges adatok (IP-cím, a böngészés során a webhelyen meglátogatott

oldalak sorrendje) nem kerülnek tárolásra. Az adatokat szolgáltató sütik helyileg a

Felhasználó eszközén tárolódnak. A webtárhely szolgáltató által használt naplófájlok a

tárhely szolgáltató szerverén tárolódnak el.

6.7. Az információtechnológiai adatkezelés folyamatáról és a Google Analytics és a

Facebook Inc. eszközeinek alkalmazásával megvalósuló információtechnológiai

adatkezelésről Felhasználó bővebben tájékozódhat a honlap böngészésének

megkezdésekor felugró figyelmeztető sávból elérhető, valamint a honlapon a "Tájékoztató

"sütik" alkalmazásáról" feliratra kattintással elérhető tájékoztatóból, továbbá a Google

Analytics https://www.google.com/intl/hu_ALL/analytics/support és a Facebook Inc.

https://developers.facebook.com/products oldalán. Adatkezelő a Google Analytics és a

Facebook Inc. által ajánlott funkciók közül csak a fentebb írtakat veszi igénybe.

 

7. Üzenet fogadásához és megválaszolásához kapcsolódó adatkezelés

7.1. Az adatkezeléssel érintettek köre: A webhely „Kapcsolat” menüpontjából elérhető

üzenetküldő felületének használatával, vagy e-mail útján a webhelyen feltüntetett e-mail

cím(ek) használatával Adatkezelőnek üzenetet küldő Felhasználók.

7.2. Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja alapján a

Felhasználó hozzájárulása. A Felhasználó az üzenetküldő felületen kért adatainak

önkéntes megadásával, az ott található adatkezelési nyilatkozat előtti jelölőnégyzet

bejelölésével és az üzenet önkéntes elküldésével, e-mail útján küldött üzenet esetében az

e-mail önkéntes elküldésével járul hozzá a megadott adatai, illetve esetlegesen az

üzenetében általa feltüntetett egyéb adatai kezeléséhez.

7.3. Kezelt adatok körének meghatározása: Az üzenetküldő felhasználók esetében az

 

adatkezelés a fent hivatkozott üzenetküldő felületen feltüntetett, kitöltendő személyes

 

adatok és elérhetőségek körét, valamint a Felhasználó által az üzenetben (ideértve az e-

mail üzenetet is) esetlegesen közölt további adatait érinti.

 

Az adatok köre:

- vezetéknév

- keresztnév

- e-mail cím

- telefonszám.

A Felhasználó által az üzenetben (e-mail-ben) esetlegesen közölt további adatai

tekintetében Adatkezelő csak az elküldött üzenet tartalma kapcsán szükségszerűen végez

adatkezelést annak fogadásakor, azonban az ott esetlegesen közölt személyes adatok

megadását Adatkezelő nem kéri Felhasználótól. Ilyen nem várt személyes adat közlésekor

a nem várt személyes adatot Adatkezelő nem tárolja el, azt haladéktalanul törli az

informatikai rendszeréből.

 

7.4. Az adatkezelés célja: Adatkezelővel történő üzenetváltás lehetővé tétele a

Felhasználó számára. A webhelyet meglátogató Felhasználó fent megjelölt önként

megadott személyes adatai, elérhetőségei kezelésének célja a webhely üzenetváltással

kapcsolatos szolgáltatásai igénybe vételének lehetővé tétele az érintett Felhasználó

számára.

Az ezzel kapcsolatos szolgáltatások:

- üzenetküldés az üzenetküldő felületen („Kapcsolat” oldal),

- e-mail útján küldött üzenet fogadása (a webhelyen feltüntetett e-mail cím(ek)

használatával),

- a fenti módokon Adatkezelőhöz érkező üzenetek megválaszolása, amit Adatkezelő 48

órán belül teljesít,

- Felhasználó komplexebb igényét tartalmazó üzenete esetén az igényének telefonon

történő megválaszolása.

7.5. Az adatkezelés időtartama: Adatkezelő az adatokat a cél megvalósulásáig kezeli.

Ennek megfelelően az üzenetet küldő Felhasználók esetében az adatkezelés időtartama

az üzenet megválaszolásáig, illetve a Felhasználó igényének teljesítéséig tart. Adatkezelő

az üzenet megválaszolását/igény teljesítését követően törli az e célból kezelt adatokat.

Amennyiben az információcserére több, kapcsolódó témájú üzenetváltással kerül sor,

abban az esetben az információcsere befejeztével, illetve azi igény teljesítésével törli

Adatkezelő az adatokat.

 

7.6. Az adatok tárolásának módja: Adatkezelő informatikai rendszerében elkülönülő

adatkezelési listán, az információcsere időtartamának végéig.

 

8. Hírlevél küldéshez kapcsolódó adatkezelés

 

8.1. Az adatkezeléssel érintett: az a Felhasználó, aki a webhelyen a hírlevél feliratkozásra

szolgáló mezők kitöltésével feliratkozik. Továbbá az a Felhasználó, aki az Adatkezelővel

írásban, papíron történő szerződéskötéskor, vagy szerződéskötés nélkül írásban, papíron

a hírlevél küldéséhez hozzájárul.

8.2. Az adatkezelés jogalapja: a GDPR.6. cikk (1) bekezdésének a) pontja és a Grt. 6. § (1)

és (2) bekezdései alapján a Felhasználó hozzájárulása. Az önkéntes hozzájárulást

Felhasználó jelen adatkezelési tájékoztató megismerésével és a hírlevél feliratkozásra

szolgáló mezők kitöltésével, az ott található hozzájáruló nyilatkozat bejelölésével, illetve

az írásbeli szerződésbe foglalt hírlevél küldésre vonatkozó hozzájáruló nyilatkozat

bejelölésével és a szerződés aláírásával, vagy külön papír alapú nyilatkozat kitöltésével és

aláírásával adja meg. Ezzel Felhasználó kijelenti, hogy hozzájárul adatainak az

adatkezelési tájékoztatóban illetve a szerződésben/nyilatkozatban meghatározottak

szerinti kezeléséhez, és a hírlevelek küldéséhez.

A hírlevél szolgáltatás a hasznos információk küldése mellett az Adatkezelő általi

közvetlen üzletszerzést is célozza. E szolgáltatásra a többi szolgáltatás

igénybevételétől függetlenül iratkozhat fel Felhasználó. E szolgáltatás igénybevétele

önkéntes, Felhasználó megfelelő tájékoztatását követően meghozott döntésén alapul.

Amennyiben Felhasználó nem veszi igénybe a hírlevél szolgáltatást, az nem jár rá nézve

hátránnyal a webhely használatát és további szolgáltatásainak igénybevételét tekintve.

Adatkezelő a közvetlen üzletszerzést célzó szolgáltatásának igénybevételét nem szabja

feltételként bármely más szolgáltatásának igénybevételéhez.

8.3. Kezelt adatok körének meghatározása:

- vezetéknév

- keresztnév

- e-mail cím.

 

8.4. Az adatkezelés célja: hírlevelek küldése Adatkezelő által Felhasználó részére, e-mail

útján. A hírlevelek küldése Adatkezelő szolgáltatásáról, újdonságokról és aktualitásokról

szóló információk, figyelemfelhívó ajánlatok, reklámcélú tartalmak küldését jelenti.

8.5. Az adatkezelés időtartama: Adatkezelő a hírlevél küldése céljából kezelt adatokat

Felhasználó erre vonatkozó hozzájárulásának visszavonásáig (leiratkozásig), illetve az

adatok Felhasználó kérésére történő törléséig kezeli.

8.6. Az adatok tárolásának módja: Adatkezelő informatikai rendszerében elkülönülő

adatkezelési listán, illetve a hírlevél küldés céljából kezelt azon adatokat, melyeket

papíron adott át Adatkezelőnek Felhasználó, a papír alapú szerződések/nyilatkozatok

lefűzésével is.

 

9. Regisztrációhoz kapcsolódó adatkezelés

9.1. Az adatkezeléssel érintettek köre: a webhelyen regisztráló Felhasználók.

9.2. Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja alapján a

Felhasználó hozzájárulása. Az önkéntes hozzájárulást Felhasználó a webhely főoldalán a

„Regisztráció” feliratra kattintva megjelenő adatlap kitöltésével és az adatkezelési

nyilatkozat előtti jelölőnégyzet bejelölésével, végül a regisztráció elküldésével adja meg.

 

9.3. Kezelt adatok körének meghatározása: Regisztráló felhasználók esetében az

adatkezelés a fent hivatkozott regisztrációs adatlapon feltűntetett, kitöltendő személyes

adatok és elérhetőségek körét érinti.

Az adatok köre:

- vezetéknév

- keresztnév

- telefonszám

- e-mail cím

- felhasználónév

- jelszó

- szállítási cím

- számlázási cím.

 

9.4. Az adatkezelés célja: Webáruház üzemeltetéséhez kapcsolódó adatkezelés. A

webhelyen regisztráló Felhasználó önként megadott személyes adatai, elérhetőségei

kezelésének célja a webhely szolgáltatásai igénybe vételének lehetővé tétele érintett

Felhasználó számára.

Az ezzel kapcsolatos szolgáltatások:

- webhely böngészése

- tájékozódás a termékekről

- termék on-line megrendelésének lehetővé tétele a webhelyről

- üzenetküldés Adatkezelőnek.

 

9.5. Az adatkezelés időtartama: A regisztrált Felhasználók esetében az adatkezelés

időtartalma a regisztrált Felhasználó kérelmére történő törlésig tart. Az adatkezelés

megszűnhet továbbá a regisztráció Felhasználó általi törlésével, illetve a Felhasználó

regisztrációjának Adatkezelő általi törlésével is. Felhasználó bármikor törölheti

regisztrációját, illetve kérheti annak törlését Adatkezelőtől, mely kérelmet Adatkezelő

haladéktalanul, de legkésőbb a kérelem beérkezését követő 10 munkanapon belül

végrehajt.

9.6. Az adatok tárolásának módja: Adatkezelő informatikai rendszerében elkülönülő

adatkezelési listán.

 

10. Megrendeléshez kapcsolódó adatkezelés

10.1. Az adatkezeléssel érintettek köre: a webhelyen megrendelést leadó Felhasználók.

10.2. Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja, miszerint az

adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben a Felhasználó az egyik

fél. A Felhasználó a megrendelés leadásával, a megrendelés leadását megelőzően az

adatkezelési nyilatkozat előtti jelölőnégyzet bejelölésével, illetve, ha korábban regisztrált,

a regisztrációja alkalmával tett nyilatkozatával illetve a megrendelés alkalmával tett

nyilatkozatával kijelenti, hogy megismerte az adatkezelési tájékoztató tartalmát, így

megkapta a tájékoztatást a szerződés teljesítéséhez szükséges adatkezelésről.

 

10.3. Kezelt adatok körének meghatározása: Az adatkezelés a fent hivatkozott

megrendelés leadását megelőzően megjelenő – illetve korábbi regisztráció esetén az

akkor kitöltött regisztrációs - adatlapon feltűntetett, kitöltendő személyes adatok és

elérhetőségek körét érinti.

Az adatok köre:

- vezetéknév

- keresztnév

- telefonszám

- e-mail cím

- jelszó

- szállítási cím

- számlázási cím

- megrendelés vételárának összege

- átvétel/kézbesítés módja

- fizetési mód

- fizetés időpontja.

10.4. Az adatkezelés célja: A megrendelés teljesítése, a webáruház üzemeltetéséhez

kapcsolódó adatkezelés. A webhelyen megrendelést leadó Felhasználó önként megadott

személyes adatai, elérhetőségei kezelésének célja a megrendelés teljesítésének lehetővé

tétele, a webhely ezzel kapcsolatos szolgáltatásainak biztosítása az érintett Felhasználó

számára.

Az ezzel kapcsolatos szolgáltatások:

- tájékoztatás a termék elérhetőségéről, tulajdonságairól

- termék megrendelése

- megrendelt termék átvételének egyeztetése

- szállítás megszervezése

- szállítás végrehajtása

 

- értesítés a kiszállításról

- számlázás

- Felhasználó jogainak érvényesítése.

10.5. Az adatkezelés időtartama: A megrendelés teljesítéséhez szükséges kiszállítás során

az adatkezelés a kiszállítás teljesítéséig tart. Adatkezelő a szállítás teljesítéséhez

szükséges adatok (név, szállítási cím, telefonszám) szállítást végzőnek történő

továbbításakor adatkezelési korlátozással él, miszerint szállítást végző a továbbított

adatokat csak a szállítás teljesítéséhez szükséges mértékben és ideig kezelheti.

A megrendeléssel kapcsolatos igényérvényesítés lehetőségének fennállásáig a számla

kiállításához szükséges adatokat (név, cím) és a megrendelés teljesítéséhez kezelt fenti

adatokat az igényérvényesítés lehetséges idejéig (a szerződés megkötésétől - a

megrendelés elfogadásáról szóló visszaigazolás kézhezvételétől - számított 5

évig), valamint a számla kiállításához szükséges adatokat (név, cím) a számviteli

törvényből fakadó bizonylat-megőrzési kötelezettség teljesítéséhez szükséges ideig (a

számla kiállításától számított 8 évig) kezeli.

10.6. Az adatok tárolásának módja: Adatkezelő informatikai rendszerében elkülönülő

adatkezelési listán, illetve a szabályos számvitelhez szükséges adatok a számvitelről szóló

törvény által előírt bizonylat-megőrzési kötelezettség teljesítése érdekében számviteli

bizonylatokon.

 

11. Adatkezelési listák

 

11.1. Információtechnológiai adatkezeléshez kapcsolódó listák: a Felhasználók –

6. pontban felsorolt – böngészési szokásaira utaló adatait tartalmazó anonim listák, illetve

a böngészés ideje alatt az aktuálisan böngésző Felhasználók eszközeinek IP-címeit

nyilvántartó ideiglenes lista, kizárólag Adatkezelő információs rendszerében vezetve.

Utóbbi listán csak a böngészés idejének végéig történik adatkezelés. (A többi adat

Felhasználó eszközén kerül tárolásra, azokról Adatkezelő saját birtokában listát nem

vezet.)

 

11.2. Üzenetváltáshoz vezetett lista: a webhelyen található elérhetőség

használatával üzenetet küldő felhasználók – 7. pontban felsorolt – adatait tartalmazó lista,

mely a folyamatban lévő információcserével érintettek adatait tartalmazza, kizárólag az

információcsere időtartamáig. Az információcsere végeztével az érintett adatai törlésre

kerülnek a listáról.

 

11.3. Hírlevél célú lista: hírlevelek, üzenetek, információs anyagok és figyelemfelhívó

ajánlatok e-mail útján történő küldése céljából nyilvántartott – a 8. pontban felsorolt –

adatokkal vezetve. Az adatokat Felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig

 

(leiratkozásig), illetve az adatok Felhasználó kérésére történő törléséig kezeli Adatkezelő.

11.4. Regisztrációs lista: a regisztrált felhasználók – 9. pontban felsorolt – regisztrációs

adatait tartalmazó lista. Az adatok a regisztráció Felhasználó vagy Adatkezelő általi

törléséig, illetve Felhasználó törlési kérelmének feldolgozásáig szerepelnek ezen a listán.

11.5. Megrendelők listája: a megrendelést leadó felhasználók – 10. pontban felsorolt –

adatait tartalmazó lista. Az adatok a Felhasználó törlési kérelmének feldolgozásáig

szerepelnek ezen a listán, a törvény által előírt számvitellel kapcsolatos adatmegőrzési

kötelezettség teljesítésének eseteit kivéve.

 

11.6. Adattovábbítási nyilvántartás: Adatkezelő az adattovábbítás jogszerűségének

ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából adattovábbítási nyilvántartást

vezet, amely tartalmazza az általa kezelt személyes adatok továbbításának időpontját, az

adattovábbítás jogalapját és címzettjét, a továbbított személyes adatok körének

meghatározását, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb

adatokat.

11.7. Adatvédelmi incidens nyilvántartás: személyes adat jogellenes kezeléséről vagy

feldolgozásáról és ezek elhárítására megtett intézkedésekről szóló nyilvántartás.

Tartalmazza az incidenssel érintett személyes adatok körét, az adatvédelmi incidenssel

érintettek körét és számát, az adatvédelmi incidens időpontját, körülményeit, hatásait és

az elhárítására megtett intézkedéseket, valamint – törvényi kötelezettségen alapuló

adatkezelés esetén – az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

11.8. Adatkezelő az adatkezelési célok elérése érdekében – a fent írtak szerint – külön

listák formájában, adatkezelési célonként elkülönülő adatbázisokban, informatikai

rendszerében tárolja az adatokat, illetve a hírlevél küldés céljából kezelt adatokat a papír

alapú szerződések/nyilatkozatok lefűzésével is.

 

12. Adatkezelés időtartama

 

12.1. Az egyes adatkezelési céloknak megfelelő adatkezelés időtartama fentebb, az

adatkezelés célok szerinti leírásánál írtaknak megfelelő ideig tart. Az Adatkezelő az

érintett Felhasználó adatait a fentebb írt adatkezelési célok megvalósulásáig, vagy

Felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig illetve az érintett Felhasználó kérésére

történő törlésig kezeli.

12.2. Ennek értelmében a hozzájáruló nyilatkozat visszavonásáig, a törlési kérelem

teljesítéséig, a regisztráció törléséig, a hírlevélről való leiratkozásig, a vonatkozó

esetekben törvény által előírt kötelezettség teljesítéséig tart az adatkezelés. Felhasználó

 

bármikor tiltakozhat az adatkezelés ellen, kérheti az adatkezelés megszűntetését, az

adatkezelés egyes módjainak megszűntetését illetve az adatok törlését az egyes célokat

illetően is és teljes körűen is. Ez esetekben az ilyen tartalmú kérelem beérkezéséig és

feldolgozásáig – melyet Adatkezelő haladéktalanul, de legfeljebb 10 munkanapon belül

elvégez – tart az adatkezelés időtartama. Felhasználó a hírlevélről bármikor leiratkozhat

a hírlevelekben megtalálható leiratkozó link használatával, valamint

a hello@streetcolor.hu e-mail címre eljuttatott írásbeli kérelmével, illetve a fentebb

vázolt tiltakozását vagy kérelmeit is megküldheti e-mail útján. E-mailben küldött kérelmet

Adatkezelő csak akkor tekint hitelesnek, ha azt a Felhasználó a webhely használatával

összefüggésben Adatkezelőnek megadott, illetve hírlevélre feliratkozás során vagy az

írásbeli szerződésen/nyilatkozaton megadott és Adatkezelőnél nyilvántartott e-mail

címéről küldik, ugyanakkor a másik e-mail cím használata nem jelenti a kérelem

figyelmen kívül hagyását.

 

13. Adatok tárolásának módja

 

13.1. Adatkezelő külön listák formájában, adatkezelési célonként elkülönülő

adatbázisokban, informatikai rendszerében tárolja az adatokat, illetve a hírlevél küldés

céljából kezelt adatokat a papír alapú szerződések/nyilatkozatok lefűzésével is.

 

14. Adatok törlése, az adatkezelés korlátozása

14.1. Az adatkezelés minden értelemben megszűnik és az adatok törlésre kerülnek

Felhasználó ezen irányú kérelmének beérkezését követő 10 munkanapon belül, beleértve

a már átadott adatok új adatkezelőnél történő törlését is (feltéve, hogy a törlést törvény

nem zárja ki).

14.2. Törlés helyett Adatkezelő korlátozza a személyes adat kezelését, ha a Felhasználó

ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés

sértené a Felhasználó jogos érdekeit. Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen

személyes adatokat a tárolás kivételével csak a Felhasználó hozzájárulásával, vagy jogi

igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes

vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam

fontos közérdekéből lehet kezelni.

 

14.3. Továbbá Adatkezelő törli a személyes adatot, ha

- kezelése jogellenes,

- az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az

adatkezelésnek nincs más jogalapja;

- a kezelt adat hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható - feltéve,

hogy a törlést törvény nem zárja ki,

 

- az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott

határideje lejárt,

- azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.

 

15. Adattovábbítás

 

15.1. Adatkezelő kizárólag törvényes kötelezettség esetén, hatóságoknak továbbít

adatokat.

 

15.2. Adatkezelő üzleti vagy marketing céllal nem továbbít adatokat harmadik

személyeknek.

15.3. Adatkezelő az adattovábbításokról adattovábbítási nyilvántartást vezet.

 

16. Adatfeldolgozó igénybevétele

Adatkezelő adatfeldolgozóként vesz igénybe az alábbi gazdálkodó szervezeteket.

16.1. Informatikai adatfeldolgozás

16.1.1. Az adatfeldolgozással érintettek köre: a webhelyet meglátogató Felhasználók a

webhely által biztosított szolgáltatások igénybevételétől függetlenül.

16.1.2. Adatkezelő adatfeldolgozóként veszi igénybe

EXPEDIENT Korlátolt Felelősségű Társaság

Rövidített név: Expedient Kft.

Cégjegyzékszám: 11 09 006692

Adószám: 23872404-2-42

Székhely: 1142 Budapest, Tengerszem köz 13. 2. em. 12.

Telephely: 1142 Budapest, Tengerszem köz 13. 2. em. 12.

Postacím: 1142 Budapest, Tengerszem köz 13. 2. em. 12.

Telefon: -

E-mail: -

Webhely: https://expedient.hu/

gazdasági társaságot, mint webtárhely szolgáltatót (a továbbiakban: Adatfeldolgozó).

16.1.3. Adatkezelő adatfeldolgozóként veszi igénybe

 

EXPEDIENT Korlátolt Felelősségű Társaság

Rövidített név: Expedient Kft.

Cégjegyzékszám: 11 09 006692

Adószám: 23872404-2-42

Székhely: 1142 Budapest, Tengerszem köz 13. 2. em. 12.

Telephely: 1142 Budapest, Tengerszem köz 13. 2. em. 12.

Postacím: 1142 Budapest, Tengerszem köz 13. 2. em. 12.

Telefon: -

E-mail: -

Webhely: https://expedient.hu/

gazdasági társaságot, mint a webhely fejlesztőjét és technikai karbantartóját (a

továbbiakban: Adatfeldolgozó).

16.1.4. Adatfeldolgozás jogalapja: a Felhasználó GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja

szerinti hozzájárulása alapján Adatkezelő - a Felhasználó erről való előzetes tájékoztatása

mellett - adatfeldolgozót vehet igénybe. Felhasználó az adatkezelési tájékoztató

megismerését követően Adatkezelő részére adatai kezelésére vonatkozóan - fenti

fejezetekben meghatározottak szerint bármelyik hozzájárulási módon - megadott

hozzájárulásával önként hozzájárul az adatfeldolgozó igénybevételéhez.

16.1.5. Az adatfeldolgozással érintett adatok körének meghatározása: Az adatfeldolgozás

a jelen tájékoztatóban megjelölt összes adatot érinti.

16.1.6. Az adatfeldolgozás célja: A webhely információtechnológiai értelemben vett

működésének biztosítása az érintett Felhasználó számára, a webhely üzemeltetéséhez és

az azon biztosított szolgáltatások nyújtásához szükséges technikai műveletekben

megnyilvánuló adatkezelés útján.

16.1.7. Az adatfeldolgozás időtartama: Megegyezik a jelen tájékoztatóban az egyes

adatköröket érintő adatkezelési célok szerint szabályozott adatkezeléseknél jelzett

adatkezelési időtartamokkal.

 

16.1.8. Az adatok feldolgozása kizárólag a webhely informatikai értelemben vett

üzemeltetéséhez szükséges technikai műveleteket jelenti.

 

16.2. Sütik alkalmazásával kapcsolatos adatfeldolgozás

16.2.1. Az adatfeldolgozással érintettek köre: a webhelyet meglátogató Felhasználók a

webhely által biztosított szolgáltatások igénybevételétől függetlenül.

 

16.2.2. Adatkezelő adatfeldolgozóként veszi igénybe

GOOGLE INC.

Rövidített név: GOOGLE INC.

Cégjegyzékszám: 20031277465

Adószám: 20031277465

Székhely: 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View CA 94043 US

Telephely: 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View CA 94043 US

Postacím: 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View CA 94043 US

Telefon: -

E-mail: nem elérhető

Webhely: https://www.google.hu/

gazdasági társaságot, mint online marketing szolgáltatót (a továbbiakban:

Adatfeldolgozó).

16.2.3. Adatfeldolgozás jogalapja: a Felhasználó a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a)

pontja szerinti hozzájárulása alapján Adatkezelő - a Felhasználó erről való előzetes

tájékoztatása mellett - adatfeldolgozót vehet igénybe. Felhasználó az adatkezelési

tájékoztató megismerését követően Adatkezelő részére adatai kezelésére vonatkozóan - 6.

fejezetben meghatározott módon - megadott hozzájárulásával a megfelelő tájékoztatás

mellett önként hozzájárul az adatfeldolgozó igénybevételéhez.

16.2.4. Az adatfeldolgozással érintett adatok körének meghatározása: Az adatfeldolgozás

a jelen tájékoztató 6. fejezetében megjelölt adatokat érinti.

16.2.5. Az adatfeldolgozás célja: A webhely információtechnológiai értelemben vett

működésének biztosítása az érintett Felhasználó számára, a webhely üzemeltetéséhez és

az azon biztosított szolgáltatások nyújtásához szükséges technikai műveletekben és a

látogatási szokások elemzésében megnyilvánuló adatkezelés útján, valamint a 6.

fejezetben megjelölt külső szolgáltatók eszközeinek használatával célzott reklámok

eljuttatása Felhasználó böngészéshez használt eszközére.

16.2.6. Az adatfeldolgozás időtartama: Megegyezik a jelen tájékoztató 6. fejezetében írt

adatkezelési időtartamokkal.

 

16.2.7. Az adatok feldolgozása kizárólag a webhely informatikai értelemben vett

üzemeltetéséhez és a célzott reklámok célba juttatásához szükséges technikai

műveleteket jelenti.

 

16.3. Sütik alkalmazásával kapcsolatos adatfeldolgozás

 

16.3.1. Az adatfeldolgozással érintettek köre: a webhelyet meglátogató Felhasználók a

webhely által biztosított szolgáltatások igénybevételétől függetlenül.

16.3.2. Adatkezelő adatfeldolgozóként veszi igénybe

Facebook Ireland Ltd.

Rövidített név: Facebook Ireland Ltd.

Cégjegyzékszám: 462932

Adószám: IE 9692928F

Székhely: 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland

Telephely: 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland

Postacím: 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland

Telefon: +0016505434800

E-mail: https://facebook.com/help/contact/540977946302970

Webhely: https://www.facebook.com/privacy/explanation

gazdasági társaságot, mint online marketing szolgáltatót (a továbbiakban:

Adatfeldolgozó).

16.3.3. Adatfeldolgozás jogalapja: a Felhasználó a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a)

pontja szerinti hozzájárulása alapján Adatkezelő - a Felhasználó erről való előzetes

tájékoztatása mellett - adatfeldolgozót vehet igénybe. Felhasználó az adatkezelési

tájékoztató megismerését követően Adatkezelő részére adatai kezelésére vonatkozóan - 6.

fejezetben meghatározott módon - megadott hozzájárulásával a megfelelő tájékoztatás

mellett önként hozzájárul az adatfeldolgozó igénybevételéhez.

16.3.4. Az adatfeldolgozással érintett adatok körének meghatározása: Az adatfeldolgozás

a jelen tájékoztató 6. fejezetében megjelölt adatokat érinti.

16.3.5. Az adatfeldolgozás célja: A webhely információtechnológiai értelemben vett

működésének biztosítása az érintett Felhasználó számára, a webhely üzemeltetéséhez és

az azon biztosított szolgáltatások nyújtásához szükséges technikai műveletekben és a

látogatási szokások elemzésében megnyilvánuló adatkezelés útján, valamint a 6.

fejezetben megjelölt külső szolgáltatók eszközeinek használatával célzott reklámok

eljuttatása Felhasználó böngészéshez használt eszközére.

16.3.6. Az adatfeldolgozás időtartama: Megegyezik a jelen tájékoztató 6. fejezetében írt

adatkezelési időtartamokkal.

 

16.3.7. Az adatok feldolgozása kizárólag a webhely informatikai értelemben vett

üzemeltetéséhez és a célzott reklámok célba juttatásához szükséges technikai

műveleteket jelenti.

 

16.4. Termék kiszállításával kapcsolatos adatfeldolgozás

 

16.4.1. Az adatfeldolgozással érintettek köre: a webhelyen a megrendelés során

kiszállítással történő átvétel módját választó Felhasználók a webhely által biztosított

egyéb szolgáltatások igénybevételétől függetlenül.

16.4.2. Adatkezelő adatfeldolgozóként veszi igénybe

DPD Hungária Kft.

Rövidített név: DPD Hungária Kft.

Cégjegyzékszám: 01 09 888141

Adószám: 13034283241

Székhely: 1134 Budapest, Váci út 33. 2. emelet

Postacím: 1134 Budapest, Váci út 33. 2. emelet

Telefon: +36 1 501 6200

Fax: -

E-mail: dpd@dpd.hu

Webhely: https://www.dpd.com/

gazdasági társaságot, mint a megrendelt termékeket kiszállító fuvarozót (a

továbbiakban: Adatfeldolgozó).

16.4.3. Adatkezelő adatfeldolgozóként veszi igénybe

DPD Hungária Kft.

Rövidített név: DPD Hungária Kft.

Cégjegyzékszám: 01 09 888141

Adószám: 13034283241

Székhely: 1134 Budapest, Váci út 33. 2. emelet

Postacím: 1134 Budapest, Váci út 33. 2. emelet

Telefon: +36 1 501 6200

Fax: +36 1 501 6200

E-mail: dpd@dpd.hu

Webhely: https://www.dpd.com/

gazdasági társaságot, mint a megrendelt termékeket kiszállító fuvarozót (a

továbbiakban: Adatfeldolgozó).

16.4.4. Adatfeldolgozás jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja, miszerint

az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben a Felhasználó az egyik

 

fél. Az Adatkezelő - a Felhasználó erről való előzetes tájékoztatása mellett -

adatfeldolgozót vehet igénybe a szerződés teljesítéséhez. Felhasználó az adatkezelési

tájékoztató megismerése, a kiszállítással történő átvételi mód kiválasztása során és a

megrendelés elküldése folyamatában tájékoztatást kap a vele létrejövő szerződés

tartalmáról és a megrendelt termék kiszállításának lebonyolításához szükséges adatai

kezelésére vonatkozóan az adatfeldolgozó igénybevételéről.

16.4.5. Az adatfeldolgozással érintett adatok körének meghatározása: Az adatfeldolgozás

a Felhasználó megrendelése nyomán létrejövő szerződés teljesítése (kiszállítás

végrehajtása) érdekében Felhasználó alábbi adatait érinti:

- vezetéknév

- keresztnév

- telefonszám

- szállítási cím.

 

16.4.6. Az adatfeldolgozás célja: a Felhasználó megrendelése nyomán létrejövő szerződés

teljesítésének keretében a megrendelt termék kiszállításának végrehajtása a Felhasználó

által megjelölt címre történő kézbesítéssel, szükség esetén a kézbesítés helyének és

idejének tárgyában telefonon történő egyeztetéssel.

16.4.7. Az adatfeldolgozás időtartama: a kiszállítás és kézbesítés teljesítéséhez szükséges

ideig.

 

16.4.8. Az adatok feldolgozása kizárólag a kiszállítás és kézbesítés teljesítéséhez

szükséges technikai műveleteket jelenti.

 

16.5. Számlák előállításával kapcsolatos adatfeldolgozás

 

16.5.1. Az adatfeldolgozással érintettek köre: a webhelyen megrendelést leadó

Felhasználók a webhely által biztosított egyéb szolgáltatások igénybevételétől

függetlenül.

16.5.2. Adatkezelő adatfeldolgozóként veszi igénybe

KBOSS.hu Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Rövidített név: KBOSS.hu Kft.

Cégjegyzékszám: 01-09-303201

Adószám: 13421739-2-41

Székhely: 1031 Budapest, Záhony utca 7.

Postacím: 1031 Budapest, Záhony utca 7.

 

Telefon: +36 30 354 4789

E-mail: info@szamlazz.hu

Webhely: https://www.szamlazz.hu

gazdasági társaságot, mint az Adatkezelő által használt számlázó szoftver

fejlesztőjét és karbantartóját (a továbbiakban: Adatfeldolgozó).

16.5.3. Adatfeldolgozás jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja, miszerint

az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben a Felhasználó az egyik

fél. A Felhasználó a megrendelés leadásával, a megrendelés alkalmával tett

nyilatkozatával kijelenti, hogy megismerte az adatkezelési tájékoztató tartalmát, így

megkapta a tájékoztatást a szerződés teljesítéséhez szükséges adatkezelésről.

16.5.4. Az adatfeldolgozással érintett adatok körének meghatározása: Az adatfeldolgozás

a megrendelést leadó felhasználó nevét és címét, valamint a megrendelt árucikk(ek)

és/vagy szolgáltatás(ok) megjelölését, a vásárlás időpontját és a vételárat tartalmazó

bizonylatokat érinti.

16.5.5. Az adatfeldolgozás célja: Az Adatkezelő által a számlák kiállításához használt

szoftver információtechnológiai értelemben vett működésének biztosítása, a szoftver

biztonságos működtetéséhez szükséges technikai műveletekben megnyilvánuló

adatkezelés útján.

 

16.5.6. Az adatfeldolgozás időtartama: a számviteli törvényből fakadó bizonylat-

megőrzési kötelezettség teljesítéséhez szükséges ideig - a számla kiállításától számított 8

 

évig - tart.

 

16.5.7. Az adatok feldolgozása kizárólag a számla kiállításához használt szoftver

informatikai értelemben vett üzemeltetéséhez szükséges technikai műveleteket jelenti.

 

16.6. Adatfeldolgozás más célra nem történik.

16.7. Az Adatfeldolgozók az Adatkezelő üzleti tevékenységében nem érdekeltek.

16.8. Adatkezelő a fent megjelölt Adatfeldolgozókon kívül más adatfeldolgozót nem vesz

igénybe.

 

17. Felhasználó adatkezeléssel kapcsolatos jogai

 

17.1. Hozzáférési jog: Felhasználó kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad a

Felhasználó általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott

Adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról,

jogalapjáról, időtartamáról, az Adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel

összefüggő tevékenységéről, az esetlegesen bekövetkezett adatvédelmi incidens

körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá - az

érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és

címzettjéről. A tájékoztatást Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a

kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül megadja. Folyó évben adott

adatkörre először benyújtott ilyen kérelem teljesítése ingyenes, egyéb esetekben 2.000.-

Ft-os költséggel jár (kivéve: jogellenes adatkezelés, vagy ha kérés helyesbítéshez vezet).

A helyesbítéshez való jog: Felhasználó kérheti kezelt adatainak helyesbítését, melyet

Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb 15 napon belül

teljesít. Figyelembe véve az adatkezelés célját, Felhasználó jogosult arra, hogy kérje a

hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő –

kiegészítését.

Adatok hordozhatóságához való jog: Felhasználó jogosult arra, hogy a rá vonatkozó,

általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben

használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az

adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az

adatkezelő, melynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha:

a) az adatkezelés a Felhasználó hozzájárulásán vagy szerződésen alapul; és

b) az adatkezelés automatizált módon történik.

Az adatok hordozhatóságához való jog fentiek szerinti gyakorlása során a Felhasználó

jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok

adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

Az adatkezelés korlátozásához való jog: Adatkezelő megjelöli az általa kezelt

személyes adatot az adatkezelés korlátozása céljából. Felhasználó jogosult arra, hogy

kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

a) az Felhasználó vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az

időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes

adatok pontosságát;

b) az adatkezelés jogellenes, és az Felhasználó ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri

azok felhasználásának korlátozását;

c) az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az

érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;

vagy

d) az Felhasználó tiltakozott az Adatkezelő jogos érdeke alapján végzett adatkezelés

ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem

kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos

indokaival szemben.

Tiltakozáshoz való jog: A Felhasználó jogosult arra, hogy a saját helyzetével

kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak Adatkezelő jogos érdekén

 

alapuló kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is.

Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az

adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják,

amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben,

vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez

kapcsolódnak.

17.2. Minden Felhasználónak joga van ahhoz, hogy megtagadja vagy megtiltsa név- és

lakcímadatainak, elérhetőségeinek üzletszerzési listán való szerepeltetését, közvetlen

üzletszerzési - illetőleg azon belül meghatározott konkrét - célra történő felhasználását, a

hírlevelek küldésére történő felhasználását, illetőleg harmadik személynek átadását,

továbbá kérje személyes adatainak egyéb korlátozását, az Adatkezelő birtokában lévő

valamennyi vagy meghatározott célú listán történő kezelésének megszüntetését,

beleértve a harmadik személy részére átadott adatokat is. Adatkezelő a törlést a kérelem

beérkezését követő 10 munkanapon belül végrehajtja, majd további 15 napon belül

írásban tájékoztatja az érintett Felhasználót kérésének teljesítéséről.

 

17.3. A Felhasználó észrevételeit, kérelmeit postai úton Adatkezelő 1.1. pontban

feltüntetett címére, e-mailben a hello@streetcolor.hu címre juttathatja el. E-mailben

küldött kérelmet Adatkezelő csak akkor tekint hitelesnek, ha azt a Felhasználó

Adatkezelőnek megadott és ott nyilvántartott e-mail címéről küldik. E-mail esetében a

kézhezvétel időpontjának az elküldést követő első munkanapot kell tekinteni.

17.4. Adatkezelő a helyesbítésről, a korlátozásról és a törlésről az érintett Felhasználót,

továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára

továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az

érintett Felhasználó jogos érdekét nem sérti.

17.5. A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”): Adatkezelő a személyes

adatot törli, ha:

a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték

vagy más módon kezelték;

b) a Felhasználó visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az

adatkezelésnek nincs más jogalapja;

c) a Felhasználó tiltakozik az adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok

az adatkezelésre, vagy a Felhasználó a tiltakozik a közvetlen üzletszerzés érdekében

történő adatkezelés ellen;

d) a személyes adatokat jogellenesen kezelték;

e) a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt

jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

f) a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások

kínálásával kapcsolatosan került sor.

Ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és a fentiek szerint azt törölni

köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével

 

megteszi az észszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak

érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy a Felhasználó

kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes

adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

17.6. Ha az Adatkezelő az érintett Felhasználó helyesbítés, korlátozás vagy törlés iránti

kérelmét nem teljesíti, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított

egy hónapon belül írásban közli a helyesbítés, korlátozás vagy törlés iránti kérelem

elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy korlátozás

iránti kérelem elutasítása esetére az Adatkezelő tájékoztatja az érintett Felhasználót a

következőkről:

- Adatkezelő döntésével kapcsolatban Felhasználó a Hatósághoz (Nemzeti Adatvédelmi és

Információszabadság Hatóság 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., Levelezési

cím: 1530 Budapest, Pf.: 5., Telefon: +36 1 391 1400, Fax: +36 1 391 1410, E-mail:

ugyfelszolgalat@naih.hu) fordulhat, továbbá

- az érintett Felhasználó a jogainak megsértése esetén, valamint amennyiben a személyes

adat kezelése elleni tiltakozásának Adatkezelő nem tesz eleget, a döntés közlésétől,

illetve a fenti határidő utolsó napjától számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat. A

per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per - az érintett Felhasználó

választása szerint - az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék

előtt is megindítható.

 

18. Felhasználó kérelmeinek teljesítése

18.1. A 17. pontban foglaltak szerinti tájékoztatást és intézkedést díjmentesen biztosítja

Adatkezelő. Ha az érintett Felhasználó kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy –

különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az Adatkezelő, figyelemmel a kért információ

vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív

költségekre:

a) észszerű összegű díjat számíthat fel, vagy

b) megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

18.2. Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől

számított egy hónapon belül tájékoztatja a Felhasználót a kérelem nyomán hozott

intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek

számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő

meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem

kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja a Felhasználót. Ha az érintett

Felhasználó elektronikus úton nyújtotta be a kérelmét, a tájékoztatást elektronikus úton

adja meg Adatkezelő, kivéve, ha az érintett Felhasználó azt másként kéri.

 

18.3. Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett Felhasználó kérelme nyomán,

késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül

tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az

érintett Felhasználó panaszt nyújthat be a 20. pontban megjelölt felügyeleti hatóságnál,

és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

 

18.4. Felhasználó bármilyen, a személyének azonosítását lehetővé tevő

módon beterjesztheti kérelmeit Adatkezelőhöz. A kérelmet beterjesztő Felhasználó

azonosítása azért szükséges, mert a kérelmeket Adatkezelő csak az arra jogosultaknak

teljesítheti. E-mail-ben küldött kérelmet Adatkezelő csak akkor tekint hitelesnek, ha azt a

Felhasználó a webhely használatával összefüggésben Adatkezelőnek megadott, illetve

hírlevélre feliratkozás során vagy az írásbeli szerződésen/nyilatkozaton megadott és

Adatkezelőnél nyilvántartott e-mail címéről küldik, ugyanakkor a másik e-mail cím

használata nem jelenti a kérelem figyelmen kívül hagyását. Ha az Adatkezelőnek

megalapozott kétségei vannak a kérelmet benyújtó természetes személy kilétével

kapcsolatban, további, az érintett Felhasználó személyazonosságának megerősítéséhez

szükséges információk nyújtását kérheti.

 

19. Adatvédelem, adatbiztonság

19.1. Adatkezelő az adatkezelési és adatfeldolgozási tevékenységei körében gondoskodik

az adatok biztonságáról, technikai és szervezési intézkedésekkel valamint belső eljárási

szabályokkal gondoskodik a jogszabályok, valamint az egyéb adat- és titokvédelmi

szabályok érvényre juttatásáról. Megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan

hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy

megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott

technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen a kezelt adatokat.

 

19.2. A fentieknek megfelelően Adatkezelő titkosított adatállományok formájában

rögzített, adatkezelési célonként elkülönített adatkezelési listákban tárolja a kezelt

adatokat, melyekhez Adatkezelő meghatározott - jelen webhelyen folytatott

tevékenységének folytatásában feladatokat ellátó - alkalmazottai férhetnek hozzá,

akiknek munkaköri felelőssége az adatok védelme és e tájékoztatónak és a vonatkozó

jogszabályoknak megfelelő felelősségteljes kezelése.

19.3. A látogatottság mérésének és a webhely használatára vonatkozó szokások

feltérképezésének alapjául szolgáló adatokat Adatkezelő informatikai rendszere kezdettől

fogva anonim módon rögzíti, azok nem kapcsolhatók egy személyhez sem.

19.4. Az adatok kezelése csak a jelen tájékoztatóban meghatározott és törvényes cél

elérése érdekében, ahhoz szükséges és arányos mértékben történik, a vonatkozó

jogszabályok és ajánlások alapján, megfelelő biztonsági intézkedések mellett.

 

20. Jogérvényesítés

20.1. Az érintettek jogérvényesítési lehetőségeiket a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013.

évi V. törvény, a GDPR és az Infotv. alapján bíróság előtt gyakorolhatják, valamint a

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhatnak:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.

Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: +36 1 391 1400

Fax: +36 1 391 1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Webhely: http://www.naih.hu/

A bírósági út választása esetén a per - az érintett Felhasználó választása szerint - az

érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható,

mivel a per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik.

 

2020.06.04.

 

Fehérvári & Társa Mühimző Betéti Társaság


Oszd meg!